عکس/ کاروان بنزهای CLA45 AMG در ایران به سمت مقصدی نامعلوم