بررسی تحولات فناوری‌های جدید از سوی انجمن ترویج علم ایران