تسویه حساب فروش فرآورده با پالایشگاه‌ها بر اساس قیمت فوب انجام می‌شود