تقدیر معاون اول رئیس جمهور از بانک ملی در حمایت از مددجویان کمیته امداد