ابراز نگرانی سازمان ملل از وضعیت نامناسب انسانی در سومالی