انفجار در مجلس عزاداری در بغداد ۳۴ شهید و ۳۵ زخمی بر جا گذاشت