پرداخت حدود 1500 میلیارد ریال تسهیلات بانک رفاه به بنگاه های کوچک و متوسط