هاشمی رفسنجانی: شواهد حاکی از تداوم سیاست های خصمانه در منطقه است