ایران هیچ صداقتی در بیانیه شورای خلیج فارس نمی بیند