ادامه بررسی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور در جلسه مجمع تشخیص