میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از مرز 75 میلیون لیتر گذشت