سردار نقدی: ناهنجاری‌ها را با رجوع به شهدا برطرف کنیم