آزمایشگاه هنرستان شهید نمکی سنندج دچار آتش سوزی شد‌