افزایش 100 میلیون ریالی تسهیلات بانکی به منازل بافت فرسوده گچساران