موانع سر راه بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار پولی/7 هزار موسسه مالی بدون مجوز در کشور وجود دارد