ظرفیت تولید پتروشیمی ایران سالانه نزدیک به 2 میلیون تن افزایش می‌یابد