پافشاری مصر بر مواضع خود؛ بدترین سناریو در روابط قاهره-ریاض