نگرانی پارلمان افغانستان از اوضاع امنیتی «بدخشان» تا دروغ دانستن گزارش‌ها در «فراه»