افشای نامه محرمانه یکی از سرکردگان داعش در آستانه عملیات موصل+ سند