آغاز مذاکره سازمان ملل با افراد مسلح برای خروج از شرق «حلب»