بند مربوط به حقوق مردم در سیاست های کلی قانون گذاری کشور تصویب شد