قاسمی انفجار تروریستی اخیر در شمال شرق بغداد را محکوم کرد