عرضه نفت بزرگترین میدان نفتی دریای خزر به بازار صادراتی