بارزانی: تمامی مقدمات برای آغاز عملیات موصل فراهم شده است