تقدیر معاون اول رئیس جمهور از بانک ملی درخصوص حمایت از مددجویان کمیته امداد