جزئیات تازه از توزیع برنج آمریکایی در محرم از یک محموله 10هزار تنی