کاظمی:بهره‌گیری از تکنولوژی های نوین انتخاباتی موجب افزایش اعتماد عمومی می شود