دستگاه‌ها به وظایف خود در مقابله با قاچاق چوب عمل نمی‌کنند