اجبار فرزند به انجام فعالیت مذهبی توسط والدین در سین کیانگ چین ممنوع شد