حضور ظریف در لوزان منوط به تحقق شروط ایران درباره سوریه بود