خیمه امام حسین (ع) برای معرفی عاشورا به اسپانیایی ها در مادرید بر پا شد