تقویت روابط ایران و چین به نفع دو کشور است/ آمادگی مجلس برای کمک به توسعه مناسبات دو کشور