ترامپ: اولویت آمریکا باید کاهش تهدید جنگ اتمی باشد