هدف اصلی تروریست‌ها ایجاد ترس و تنش‌های فرقه‌ای در جامعه است