حضور ظریف در لوزان پس از «تحقق شرایط ایران» انجام شد