افزایش تلفات نیروهای نظامی، رئیس ستاد ارتش افغانستان را به هلمند کشاند