موگرینی خواستار پایان درگیری های خشونت بار در اتیوپی شد