آخرین وضعت همکاری بانک‌های کشورهای غربی با بانک‌های ایرانی