نظرسنجی ها نشان می دهند «نوجوانان» آیفون را به موبایل های اندرویدی ترجیح می دهند