امضا تفاهم همکاری با معاونت توسعه روستایی به منظور تبیین طرح جامع توسعه زنان روستایی