جلوگیری از تردد بیش از 1000 زائر بدون گذرنامه در مرز مهران