فرمانده سابق تیپ 65 نوهد، معاون جدید هماهنگ کننده نزاجا شد