وزیر خارجه تشکیلات خودگردان از مدیر کل یونسکو انتقاد کرد