بیانیه «بارزانی» درباره هماهنگی با بغداد، بر سر عملیات موصل عراق