نقش جایزه مصطفی در ارتقای جایگاه دانشمندان و نخبگان جهان اسلام