پرداخت هزار و 100 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران