وضعیت آب بدون درآمد در 56 درصد شهرهای ایران مطلوب است