عراقچی نتیجه اولین نشست کمیسیون مشترک را تشریح کرد