29 مهرماه؛ برگزاری اولین سالگرد شهادت عبدالله باقری در تهران