آمریکا: امنیت شهروندان آمریکایی در نیجر باید تامین شود